Referat fra Generalforsamlingen 2019

Referat fra generalforsamlingen den tirsdag den 5. f­ebruar 2019 på SABRO KRO

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning og budget.
 4. Valg til bestyrelse.

På valg efter tur: Knud Erik Holm og Magnus Nielsen. Begge modtager genvalg.

Valg af bestyrelsessuppleant(er): Kim Rasmussen. Modtager genvalg.         

 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af revisor: Sten Platz modtager genvalg.

Valg af revisorsuppleant: Ole Rasmussen modtager genvalg.

 • Optagelse af nye klubber.
 • Eventuelt


Referat:
Ad punkt 1: Valg af dirigent

Ole Maltesen foreslået og valgt.

Ole Maltesen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.

54 klubber var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 54+5 (bestyrelse) = 59 stemmeberettigede.


Ad punkt 2: Formandens beretning
Knud Erik Holm omtalte strukturændringen fra efterår til forår, som alle havde taget godt imod. De afgørende kampe spilles i foråret på gode baner og med god aftenlys.

Enkelte holds kampe måtte ændres efter at turneringsplanen var lavet. Ærgerligt ekstra arbejde for turneringsudvalget.

Turneringsudvalget har tænkt på at lave ombrydning både sommer og efterår, men holdtyper og styrkeforhold gør det svært at lave den helt optimale turnering.

7 udtrækninger i efteråret er også en udfordring. Enkelte puljer bliver for smalle og ikke alle får de kampe, de ønsker.
ØOB´s bestyrelse undrer sig over, at der fortsat er en række klubber, der ikke kan afse en 3-4 timer i godt selskab i forbindelse med generalforsamlingen, hvor der oven i købet bydes på gratis mad og øl og snaps. Jfr. ØOB´s love SKAL klubberne være repræsenteret på generalforsamlingen for at kunne deltage i turneringen, og derfor er det ekstra ærgerligt, at en del klubber ignorerer dette.


Turneringen – Forår:

 • Mange udsatte kampe i foråret på grund af frost i banerne. De udsatte kampe skal snarest efter udsættelsen planlægges til andre dage, så ALLE KAMPE bliver afviklet på den mest sportsligt korrekte måde. Derfor opfordrer vi holdlederne til at tage fat i klubbernes kampfordelere, så kampene bliver programsat, enten ved flytning på egen bane eller at tilbyde kampen spillet på modstanderens bane, og på den måde er med til at vise FAIRPLAY. (Jvf. vore love og regler). Dette punkt strammede vi op på i løbet af efteråret.
 • Ikke mindst INDEN slutningen af juni, hvor de ØSTJYSKE OLDBOYS MESTRE skal kåres, SKAL kampene afvikles, så der bliver en fair slutspurt for alle.
 • Vi indførte sidste år en bøde for ikke at møde op til de 3 sidste kampe – da vi mener at det er meget usportsligt at blive væk fra en måske afgørende kamp om mesterskabet eller en kamp der kan ha’ indflydelse på, hvor mesterskabet/oprykning skal ende. Vi endte desværre op med at måtte sende 27 fakturaer ud til ca. 24 klubber.
 • De bødebeløb så vi gerne helt væk. Pengene skal selvfølgelig ikke ligge i ØOB kassen for sjov, så i år udlodder vi lidt flere gaver til jer, der er mødt frem til generalforsamlingen.
  Igen i år havde vi hjælp 3 gamle bestyrelsesmedlemmer Anders Dam, Ib Larsen og Freddy Joseff til uddelingen af pokaler.
 • I foråret 2018 havde vi igen ganske få røde kort og ingen disciplinærsager.
 • Turneringsudvalget modtog inden den 31. maj 2018 ønsker om ændringer for 30 hold af alder mv. Enkelte måtte melde fra på grund af for få spillere. Vi fik et 45 års/7 mands kreds op at stå.
 • Vi håber på samme udvikling som i 40 års, og ser også gerne at 50/7 kommer med på listen til næste års turnering.
  Vi endte op med 182 tilmeldte, men som nævnt tidligere år vil vi gerne ha’ flere med – så vi kan lave en endnu bedre turnering for jer. Så hold jer ikke tilbage i jeres klubber/bekendtskabskreds – skub til dem – for at få dem til at røre deres gamle ben igen. Mange kan måske ikke samle nok til et 11 mands hold – men 7 mands holdene vinder mere og mere frem.
 • Turneringen – Efterår:
  Efterårsturneringen planlægges fra omkring 20. juni. Det er derfor VIGTIGT, at turneringsudvalget har ALLE ønsker og tilmeldinger til rådighed senest denne dato.
 • Enkelte hold ønskede ændringer i deres puljesammensætning efter off.gørelsen af turneringen. Et kæmpe arbejde at lave om, da det så giver gener for andre hold i stedet. Det er langt fra sikkert, at lignende ønsker fremadrettet vil blive honoreret.
 • ØOB så gerne flere hold i 7-mands rækkerne. OB 45 har deltagelse af 7 hold pt. OB 40 er der 2 puljer. Det kunne være ønskeligt med en 50/7-mands række, så hold jer ikke tilbage. Vi har også en 55/7-mands og en 60/7-mands række, og vi vil også gerne lave en 65/7-mands række, hvis der er ønsker om dette. Det kræver kun 5-6 hold for at vi kan lave en pulje, som vi håber vokser med årene.
 • Enkelte klubber har behov for at alle deres hold ikke har hjemmebane på samme dag. Husk at giver ØOB besked i god tid, så vil vi forsøge at planlægge ud fra disse oplysninger.
 • Dejligt at flere hold har fået afviklet deres udsatte kampe i oktober på f.eks. kunstgræsbaner.
 • Til foråret får vi 3 finaler – alle i 7 mands rækkerne 40/7 – (kreds 16 og 17), 55/7 – (kreds 19 og 20) samt 60/7 (kreds 21 og 22) hvor nr. 1 fra hver kreds spiller finale efter at turneringen er afsluttet.
 • Alle øvrige kredse afgøres efter det gode gamle princip, at det hold med flest point vinder mesterskabet eller kredstitlen, når vi afslutter turneringen i juni.
 • Kredsvinderne i de 2 B rækker rykker automatisk op i A rækken. Det kan også komme på tale at nr. 2 i nogle rækker rykker op ligesom der kan være tale om 2-4 nedrykkere fra A rækken. Dette afgøres suverænt af turneringsudvalget.
 • Vi havde sidste år nogle sager omkring brug af ulovlige spillere, endda karantæneramte spillere. Hvis man har karantæne kan man selvfølgelig ikke spille efterfølgende kamp/kampe. Der er også stadig fra tid til anden sager om brug af især for unge spillere. Vi vil igen her i foråret komme på uanmeldt besøg og kontrollere dette – med risiko for at man kan blive frataget evt. vundne point.
 • Hvis man ikke kan stille fuldt hold er der stadig mulighed for at gøre bruge af 9:9 reglen.
 • Ifølge vores spilleregler § 3 – stk. 2 (læs også mere på DBU Jyllands hjemmeside). – er det muligt for modstanderholdet senest 2 timer før kampstart at meddele, at kampen spilles som 9:9. Man kan selv læse mere om betingelserne.
 • Der er blevet spillet flere kampe efter regelsættet uden problemer
 • Efteråret bød ligesom foråret på færre røde kort og ganske få indberetninger!! FLOT FLOT!!

Lidt løst og fast:

 • Inden vi går over til overrækkelse af diplomer vil jeg godt benytte lejligheden til at sige stor tak til DBU Jylland (Peter og Johnny) for et fremragende samarbejde i 2018.
 • Ligeledes skal der også lyde en stor tak til Ib Larsen, der igen har været den sikre ankermand i turneringsudvalget. 
 • Tak til holdlederne for deres store arbejde for klubbernes medlemmer og for at få resultaterne indrapporteret meget hurtigt efter kampene – så stillingerne er ajour allerede samme aften som kampene er spillet – til stor glæde for de der følger med i placeringerne dag for dag. 
 • I foråret prøvede nogle igen at flytte kampe til efter sidst fastsatte spilletidspunkt. Vi har hvert år gjort opmærksom på at i A-grupperne kan dette IKKE lade sig gøre. Dette skyldes følgende:
 • Bestyrelsen ved på forhånd hvilken dag pokalen skal overrækkes.
 • Ingen må ha’ fordel af at spille på andres resultater.
 • Kampe i A-grupperne, der er spillet efter sidste spilledato (iflg. turneringsplanen) vil ikke tælle med om mesterskabet!!! Dette er også pointeret i vore spilleregler.

Overrækkelse af diplomer og pokaler
Mesterskabs-pokalerne er overrakt til de Østjyske Oldboys Mestre i forbindelse med sidste kamp i foråret.  

Præmieoverrækkelse til ØOB mestre og kredsvindere:

ØOB MESTRE

Følgende klubber modtog diplomer for deres ØOB mesterskaber:                                                                              
30      Århus Fremad 2 (3 år i træk) + Børge Steensen vandrepokal
35      Freja Oldboys (2 år i træk)
40      Åbyhøj IF
45      IF Lyseng 
50      Auning IF                                                          
55      VRI (2 år i træk)
60      Stavtrup IF 
40/7  AGF
45/7  Søften GF                                                                   
55/7  Skovbakken OB (3 år i træk)(finalesejr over SMIFF 1 – (2-1))
60/7  AGF

Kredsvindere:
30 Års                                 35 Års                40 års                                  45 års
Fuglebakken KFUM         Odder IGF          Vatanspor Oldboys            BMI 2

                                Hammel GF                          HOG Hinnerup                     Kristrup B

50 Års:                  55 års – 7-mands
Åbyhøj IF                             SMIFF 1
CIF


Ad punkt 3: Kassererens beretning og budget
Sven Klostergaard fremlagde foreningens regnskab, der igen i år udviste et overskud. Enstemmigt godkendt.

Sven Klostergaard fremlagde budget for 2019. Enstemmigt godkendt uden bemærkninger.


Ad punkt 4: Valg til bestyrelsen
Knud Erik Holm og Magnus Nielsen begge genvalgt for en ny 2 årig periode.
Kim Rasmussen genvalgt som suppleant til bestyrelsen for ny 1 årig periode.

Ad punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Forslag 1:
Fra ASA, der ønskede mulighed for at benytte et ikke fastsat antal spillere pr. kamp, så alle i truppen kunne deltage i alle kampe. Efter en god debat med indlæg fra flere klubber, blev forslaget sendt til afstemning. 9 stemte for, overvældende imod og 10 stemte blank.
Forslaget forkastet.

Forslag 2: Fra Kristrup B, der ønskede turneringen vendt igen, så der startes i foråret og sluttes af i efteråret. Efter en livlig debat blev forslaget sendt til afstemning. 17 stemte for, overvældende imod, øvrige stemte blankt.
Forslaget forkastet.

Ad punkt 6: Valg af revisor
Sten Platz er genvalgt.
Ole Rasmussen genvalgt som revisorsuppleant.

Ad punkt 7: Optagelse af nye klubber
Virring Fodbold optaget som nyt medlem.

Ad punkt 8: Eventuelt
Formanden takkede personalet ved DBU Region 3, repræsentanter fra Århus Fodbold Dommerklub og de øvrige i ØOB´s bestyrelse for det gode samarbejde gennem året.  
AIA opfordrede Fodbolddommerklubben til at hjælpe med at passe på ”de gamle ben” i kampe for holdene 60+. Det er ikke godt med alt for hårde tacklinger og skub.
HOG rettede en forespørgsel til klubberne om et behov for at splitte 7-mands holdene op, så nogle årgange spiller mandage – andre om onsdagen. SGF foreslog, at man evt. tog tirsdagen i brug til kampe for nogle af årgangene.

Formanden overrakte erindringspokal til modtager af Årets Leder pokal 2017 – Peter Vestergaard fra Viby IF.

Formanden overrakte pokal og diplom til årets modtager af Årets Leder pokal 2018 – Jørgen Vedel Larsen fra Vorup FB.

Der blev trukket lod om 10 vingaver blandt de fremmødte.

Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen og overrakte en vingave. Formanden overrakte også en ekstra gave, da bestyrelsen var blevet bekendt med, at det var 28. gang, at dirigenten på værdig vis havde klaret hvervet som dirigent. Et jubilæum, der burde været markeret efter de 25 år, men dog først blev foretaget nu. Tak for hjælpen.
Formanden sluttede generalforsamlingen ved at opfordre alle deltagere til at rejse sig og hjælpe med at udbringe et 3 foldigt leve for Østjysk Oldboys.


Magnus Nielsen                  Knud Erik Holm                  Ole Maltesen
Referent                                 Formand                     Dirigent